Ja jestem chlebem żywota…

XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego Rok „B”
I Czyt.
1 Krl 2,10-12; 3,2-14   II Czyt. Ef 5,15-20  Ewangelia J 6,51-58
ostatnia-wieczerzai91

Moi Drodzy dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że w człowieku jest jakiś głód i pragnienie. Ten głód i to pragnienie nie dotyczy tylko naszych potrzeb fizycznego pokarmu i napoju, ale sięga znacznie głębiej, do samego serca człowieka. W każdym z nas jest głód i pragnienie udanego i spokojnego życia, a mówiąc najprościej szczęśliwego życia, które nie kończy się z chwilą śmierci. Jest w nas też pragnienie nieśmiertelności, trwania po śmierci. To wszystko spoczywa głęboko w naszych sercach. Co bardzo trafnie scharakteryzował św. Augustyn, pisząc, że niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Bogu. Jezus Chrystus poprzez słowa Ewangelii mówi nam, że nasz głód życia i pragnienie szczęścia oraz miłości mogą być zaspokojone tylko przez Niego. Jezus powiada o sobie, iż jest „chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. Poszukajmy zatem w Jezusowej nauce odpowiedzi na pytanie: Jak Jezus zaspokaja ten nasz głód i pragnienie oraz jaka żyć z Chrystusem? Jak rozwijać naszą wiarę? Jaką rolę w naszej wierze odgrywa sakrament Wieczerzy Pańskiej?

Dowiedz się więcej

„Ja jestem chlebem żywota…” (Jn 6,48) – Sakrament Komunii Św. w życiu Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

komuniaJakie znaczenie w życiu chrześcijanina i Kościoła ma Wieczerza Pańska? Jak rozumieć swoje uczestnictwo w sakramencie Wieczerzy Pańskiej? Co decyduje o jakości i głębi naszego doświadczenia, wynikającego ze spotkania z Jezusem ukrytym w komunijnym chlebie i winie?… Te pytania określą kierunek moich teologicznych rozważań, umieszczonych w niniejszym artykule.

Potrzeba napisania tego artykułu wyrasta nie tylko z chęci przystępnego przedstawienia teologicznego rozumienia sakramentu Komunii Św. w Kościele Metodystycznym, ale również ma swoje źródło w niedawnym doświadczeniu, zawiązanym z odbytą w gronie słupskich parafian dyskusją na ten temat. Właśnie w trakcie tego spotkania usłyszałem kilka świadectw, które uzmysłowiły mi jaką ważną funkcję pełni sakrament Wieczerzy Pańskiej w życiu Kościoła. Usłyszałem tam między innymi poruszające doświadczenie związane z pierwszym przystąpieniem do Komunii Św. Jedna z parafianek opowiadała nam o zaskakująco głębokich duchowych przygotowaniach swojej kilkunastoletniej córki do przyjęcia Komunii Św., a później celebracji samego uczestnictwa w niej, które wyraziło się nie tylko odpowiednim ubraniem – piękną, białą suknią, w którą była ubrana, ale również radością i powagą,. W innym ze świadectw usłyszałem praktyczną prawdę o tym, że Komunia Św. jest „sakramentem utrzymującym i posilającym nas w naszej drodze zbawienia”[1] „łaska Boga udzielana w Komunii potwierdza nam przebaczenie grzechów i uzdalnia nas do ich niepopełniania” [2]. Dzieląca się tym doświadczeniem zborowniczka podkreślała, że dzięki uczestnictwu w tym sakramencie odczuwa wyraźne pokrzepienie w sferze przeżywanej wiary i jej praktyki (zwłaszcza walki z własnymi grzechami). Innym głos, który warto przywołać to słowa jednego z parafian, który wskazał na wspólnotowy charakter Komunii Św. Powiedział nam jak bardzo ważne dla niego, jego przeżywania Wieczerzy Pańskiej, jest poczucie współuczestniczenia w tym sakramencie u boku braci i sióstr, ponieważ buduje to jego wiarę i uzmysławia mu prawdę o tym jak bardzo ważna jest wspólnota w życiu chrześcijanina (patrząc na innych, jak podchodzą do Wieczerzy, ich powagę, sam również doświadcza jej duchowej głębi i tego jak ważna jest ta część liturgii nabożeństwa[3]). Przez każde ludzkie doświadczenie uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej prześwituje misterium (tajemnica) jakim jest sakrament Komunii Św. Aby wyraźniej dostrzec te prześwity („mieć oczy ku ich widzeniu”),warto pogłębić nie tyle nasze duchowe doświadczenie (modlitwa, lektura Pisma Św., duchowe rozmowy), ale również pogłębić naszą refleksję teologiczną. W końcu „wiara szuka zrozumienia jak i rozumienie szuka wiary”. Jakie jest więc nauczanie Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego na temat Komunii Św.?

Dowiedz się więcej