Kerygmat-czyli jak dostąpić zbawienia…

Duch Święty
4006192513_6cf4fd00d1_b Przyjęcie daru Ducha Świętego ożywia mnie i uzdalnia do pełni życia w Bożej miłości oraz głoszenia jej innym.

Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki (J 14:16);

weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami (Dz 1:8).

…otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła (Dz 2:37-38).

Jezus mówił dużo i w różny sposób o Duchu Świętym, którego otrzymają ci wszyscy, którzy w Niego wierzą. Szczególnie porównywał Ducha z wodą, ponieważ są to dwa warunki życia. Jak bez wody nikt nie może żyć na ziemi, tak i bez Ducha nie istnieje nowe życie. Dlatego Jezus powiedział:

„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był (dany), ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” (J 7, 37 – 39).

W Dziejach Apostolskich znajdujemy inne opisy podobne do doświadczenia w dniu Pięćdziesiątnicy:

– (8, 14 – 17): zesłanie Ducha Świętego w Samarii

– (10, 44 – 48): zesłanie Ducha Świętego na pogan

Zesłanie Ducha Świętego jest również dla Ciebie. Trzeba jedynie zapragnąć Go i poprosić, by działał w Tobie.

Niewątpliwie mamy już Ducha Świętego (chrzest), ale co innego mieć Go w sobie, a co innego pozwolić Mu działać, czyli uczynić Go centrum każdej naszej motywacji i motorem całego naszego działania. Jeśli Ty zapragniesz Go przyjąć, On przyjdzie. On nigdy nie odmawia człowiekowi proszącemu:

„Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli wiec wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” Łk 11, 9 – 13).

Dziełem, którego ma w nas dokonać Duch to uczynić z nas “nowe stworzenie”. To On przywraca nam podobieństwo do Boga, tak że znów stajemy się na wzór tego, który nas stworzył. Na działanie Duch Świętego możemy się otworzyć przez udział w Wieczerzy Pańskiej, modlitwę, post, czytanie Pisma Świętego i duchowe rozmowy z innymi chrześcijanami. A to czy żyjemy w mocy Ducha Świętego możemy łatwo rozpoznać po owocach, jakie wydaje nasze życie.

Już teraz możesz prosić o dar Ducha Świętego:

Panie Jezu napełnij mnie Duchem Świętym.
Niech moje serce stanie się Jego świątynią.
Niech Duch Święty przekona mnie, że Bóg jest moim Ojcem,
a Ty, Jezu, moim Zbawicielem. Amen.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7